The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationSafety/Security/Quality

Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Supervisor กลุ่มงานบริหารอาคารและรักษาความปลอดภัย

งานสายการบิน มาใหม่ การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Supervisor กลุ่มงานบริหารอาคารและรักษาความปลอดภัย ปิดรับสมัคร 16 สิงหาคม เวลา 16.30 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับ พนักงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อ และทรัพย์สินของบริษัท ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ OPC
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • จบการศึกษาระดับปริญญตรีไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์งานดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีประสบการณ์งานดูแลรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 8 ปี
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ไม่เป็นบุคคลที่ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างต้องคดีอาญาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออัยการ หรือชั้นศาล ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกหรือรอลงอาญา สำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และทำงานเป็นผลัดตามที่บริษัทกำหนดได้
 • มีความสุภาพ อ่อนน้อม
 • มีความอดทน อดกลั้น สามารถปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกลูกค้าและผู้มาติดต่อได้

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer โดยเฉพาะ Microsoft Office
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสนทนาได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

Apply Now | กดสมัครที่นี่


NX

The NX Master!