The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenanceManagement

Thai Airways รับสมัคร Aircraft Maintenance Director ที่สุวรรณภูมิ

Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Aircraft Maintenance Director ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานสุวรรณภูมิ (SBIA MRO OPERATIONS) ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดรับสมัคร 8 มกราคม 2567

Job Descriptions

 • กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการบริหารและปฏิบัติการทั้งปวงของฝ่ายฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสายช่าง
 • กำกับดูแลและวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์ และอุปกรณ์อากาศยานของบริษัทฯ ทั้งภายในประเทศและสถานีต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุด
 • กำกับดูแลและวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์ และอุปกรณ์อากาศยานของสายการบินลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุด สร้างความมั่นใจในคุณภาพการซ่อมบำรุง และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทฯ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อบังคับต่างๆ และมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแลการบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์และบริภัณฑ์งานซ่อมบำรุงอากาศยาน ตลอดจนโรงซ่อมและอุปกรณ์ภาคพื้นให้พร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ

Qualifications

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 40-55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยานหรือความสมควรเดินอากาศ
 • มีประสบการณ์ตามข้อกำหนดของ CAAT TCAR 8 Part 145 และ CAAT Part 145 โดยมีประสบการณ์ในงานด้านบำรุงรักษาอากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยานหรือความสมควรเดินทางอากาศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งในจำนวนนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้านการบิน (Aeronautical Industry)
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือ THAI-TEP ไม่น้อยกว่า 59 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  – Knowledge of Human Factor (HF) and Safety Management System (SMS)
  – Thorough knowledge of the organization’s Maintenance Organization Exposition (MOE)
  – Knowledge of a relevant sample of the type(s) of aircraft or components
  – Knowledge of the relevant maintenance methods
  – Knowledge of the applicable regulations
 • มีความรอบรู้เชิงลึกในธุรกิจขององค์กร และด้านธุรกิจการบิน
 • มีประสบการณ์ในด้านบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • สามารถกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ในการซ่อมบํารุงอากาศยานเครื่องยนต์และอุปกรณ์อากาศยานได้อย่างเหมาะสม
 • มีความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ทั้งของบริษัท หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรการบินสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ สามารถเจรจาต่อรอง สร้างความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถนําเสนอแผนงาน แนวคิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี ทั้งด้านการพูดและการเขียน
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์และนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ระหว่างพนักงานกลุ่มต่างๆ และระหว่างแต่ละหน่วยงานได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!