The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationCargoLogistics

Thai Airways รับสมัคร Senior Ramp Officer ที่สุวรรณภูมิ TOEIC 450+

Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Ramp Officer สังกัดกลุ่มงานควบคุมอุปกรณ์ภาคพื้น 8 อัตรา ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดรับสมัคร 18 มิถุนายน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ควบคุมการระวางบรรทุก สัมภาระ สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ในเที่ยวบินสายการบินไทยและสายการบินลูกค้าที่ซื้อบริการด้วยความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และด้วยความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ให้ทัศนสัญญาณในเที่ยวบินสายการบินไทยและสายการบินลูกค้าที่ซื้อบริการด้วยความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และด้วยความปลอดภัย
 • วางแผนงานและตรวจสอบความพร้อม ความถูกต้องของอุปกรณ์ภาคพื้น และแรงงานในเที่ยวบินที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 • จัดเตรียม ตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารประกอบการปฏิบัติงานตาม Standard Operation Procedure (SOP) ให้พร้อมใช้งานและถูกต้อง ครบถ้วน
 • ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษารับรอง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date)
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้ หรือตามที่บริษัท ฯ กำหนด

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบินหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุม สั่งการ การนำสัมภาระลง-ขึ้นอากาศยาน
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!