The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationCargoLogistics

Thai Airways รับสมัคร Senior Ramp Officer 5 อัตรา

Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Ramp Officer สังกัดกลุ่มงานบริการระวางบรรทุก 5 อัตรา ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปิดรับสมัคร 14 ธันวาคม 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุม สั่งการ การนำสัมภาระ สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ลงจากอากาศยานทั้งสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
 • ควบคุม สั่งการ การนำสัมภาระ สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ขึ้นระวางบรรทุกอากาศยานทั้งสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
 • ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 23 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษารับรอง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี โดย ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date)
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้ หรือตามที่บริษัท ฯ กำหนด

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน หรือ สายงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุม สั่งการ การนำสัมภาระลง-ขึ้นอากาศยานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการอุปกรณ์ภาคพื้นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!