The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenance

Thai Airways รับสมัคร Chief Systems Analyst ขอ TOEIC 500+

Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Chief Systems Analyst กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานและข้อมูลการบริหาร 1 อัตรา ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 27 ธันวาคม 2566

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา Technical Department Strategy และกระบวนการต่างๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยานและสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายช่างให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยานของฝ่ายช่าง
 • ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยาน และ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อให้สามารถสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในฝ่ายช่าง และต่างหน่วย รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและอุปกรณ์อากาศยาน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยาน สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยานของสายช่าง
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากศยาน
 • จัดทำรายงานจากระบบสารสนเทศตามการร้องขอจากผู้ใช้งาน
 • ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยานและระบบเพื่อการสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 •  ความรู้พื้นฐานทางการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
 •  มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนา การดูแลระบบสารสนเทศ และการกำกับดูแล
 • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน SAP
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนา การดูแลระบบสารสนเทศ และการกำกับดูแลโครงการระบบสารสนเทศต่างๆ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน บริหารจัดการฐานข้อมูล
 • มีความรู้และประสบการณ์ในด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • มีความใฝ่รู้ หาข้อมูล และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!