The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOfficePurchasing/Procurement

Nok Air รับสมัคร Procurement Officer เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Procurement Officer เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ

Responsibilities

  • รับผิดชอบ การจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าบริการต่างๆ พร้อมทำการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสินค้าให้ได้คุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งราคาที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ของฝ่าย / แผนกที่ขอจัดซื้อ และจัดจ้างนั้น ๆ
  • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้าง ดำเนินงานและลงมือปฎิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
  • การรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าบริการต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการปฎิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบต่อหัวหน้างาน  รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และปรับปรุงการทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

Qualifications

  • ชาย หรือ หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พิมพ์ดีดไทยและอังกฤษ
  • ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการเจรจาต่อรอง ทักษะที่จำเป็น
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสามารถประจำตำแหน่ง
  • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

For more information, please visit Nok Air

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!